Online afspraken makenTEST

Over ons

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Per 01-01-2021 zijn de praktijken Cools, Wennekers en Laschet samengegaan. Zij vormen nu een maatschap: Huisartsen Kop van Zuid.

Patiënten zijn op naam ingeschreven bij één van de praktijkhouders. De 3 praktijkhouders worden ondersteund door vaste waarnemende huisartsen en praktijkondersteuners.

De praktijk is alle werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. De assistentes zijn opgeleid om de patiënt bij het eerste contact door middel van vragen stellen de juiste zorg te bieden, informatie te verstrekken en/of te verwijzen naar de juiste hulpverlener.

In Feijenoord verrichten de samenwerkende huisartsen laagdrempelige, kwalitatief goede en vast omschreven huisartsenzorg vanuit één pand, met de focus op de mens in zijn omgeving. Hierbij ondersteund door een energiek team van zorgverleners en praktijkmanagement en in nauwe samenwerking met andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.

In onze praktijk streven wij naar een hoge kwaliteit op het gebied van patiëntgerichtheid, beleid en samenwerking. Met de professionele richtlijnen in gedachten proberen we zoveel mogelijk “zorg op maat” te leveren. Steeds in goed overleg met degene die het betreft en zo samen, huisarts en patiënt, besluiten te nemen. Wordt de zorg complexer, dan werken we op passende wijze samen met andere hulpverleners.

NHG Geaccrediteerde praktijk

Sinds 2014 is de praktijk Huisartsenkopvanzuid in het bezit van het keurmerk NHG – geaccrediteerde praktijken.

Als patiënt wil u er van zeker van zijn dat uw huisarts u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het antwoordt: met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.
Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

NPA verricht de certificering van de huisartsen- of verloskundigenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.

Elke praktijk heeft een klachtenregeling. Voor u betekent dat dit een klacht over uw zorgverlener of praktijk eerst kunt indienen bij de praktijk zelf. Bent u na de klacht niet tevreden over het resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de regionale Klachtencommissie en/of het Regionaal Tuchtcollege ( zie klachtenregeling op deze site).

NPA neemt alleen klachten in behandeling waar de Klachtencommissie of het Regionaal Tuchtcollege een uitspraak over heeft gedaan. NPA beoordeelt daarbij de klacht en de uitspraak niet inhoudelijk. NPA toetst wel of er sprake is van een probleem, waarbij de keurmerkhouder mogelijk niet voldoet aan de Eisen en Voorwaarden , zoals vastgelegd voor het keurmerk.

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen. Vervolgens krijgt de praktijk een kopie van uw klacht. Daarna wordt met de praktijk besproken welke maatregelen zijn genomen of genomen kunnen worden om het probleem op te lossen. Dit wordt vervolgens door NPA getoetst in de praktijk tijdens het jaarlijkse controlebezoek of tijdens een extra bezoek aan de praktijk.